Сотрудники кафедры

Астанақулов Комил Дуллиевич

Заведующей кафедрой сельскохозяйственных машин

Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: komil_uzmei@mail.ru

Батафсил

 

 

Астанақулов Комил Дуллиевич

Научная степень, звание

Доктор технических наук, старший научный сотрудник

 Заведующей кафедрой сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 204

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email:komil_uzmei@mail.ru

Область исследования:

Разработка и исследование энергосберегающих технологий и технологий на хлопковых полях.

Основные науно-методические работы:

К.Астанақулов, Ё.Каримов, Ғ.Фозилов. Design of a Grain Cleaning Machine for Small Farms // AMA. Agricultural mecha-nization in Asia, Africa and Latin America. – Japan, 2011. - № 4 (42). –P.37-40.

К.Астанақулов, Умиров А., Курбанов М. Исследование движения зерна и соломистых частиц на роторном сепараторе и жалюзийном решете // Сельскохозяйственные машины и технологии. Москва. №6, 2012. – с. 33-35.

К.Астанақулов, Фозилов Г., Қодиров Б.Х.,Маккажўхори сўталарини янчиш учун қурилма // Патент № FAP 00736, 2012. Расмий ахборотнома. 2012, №7.

Аstanakulov K.,  Кodirov B.X., Fozilov G.G. Development a New Type Corn-Sheller Machine for Farms in Uzbekistan // International Journal of Applied Agricultural Research. Volume 9, number 2, 2014. - p. 115-120.

Астанақулов К. Сегмент-бармоқли ўриш аппаратларида пояларнинг эгилиш ва қирқилиш жараёнини тадқиқ этиш // Механика муаммолари. №2, 2014. – Б. 96-99.

Астанақулов К., Қаршиев Ф.У., Очилдиев О.Ш., Тошмирзаев М.А.  Ем майдалагич // Патент№ FAP 00953, 2014. Расмий ахборотнома. 2014, №10.

 Astanakulov K., Fozilov G., Baratov A. Researching of machines for early harvesting the cereal crops on small farm // European science review. – Austria, 2015. – №9-10. – P.127-128.

Astanakulov K., Karimov M. Working out and implementation of the safflower cleaning machine // European science review. – Austria, Vienna. 2016. - №3-4. – P. 278-280.

Астанақулов К., Худайназаров Д., Қаршиев Ф. Донли, мойли ва ем-хашак экинларини йиғиштириш бўйича изланишлар ва уларни ривожлантириш истиқболлари // Юқори самарали қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва улардан фойдаланиш даражасини ошириш: Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами, ҚХМЭИ. Гулбаҳор, 13 май 2017 йил. – Б. 240-244.

 Astanakulov K.,  Ochildiev O. Scientific-technical solution of the sunflower harvesting in condition of  Uzbekistan // International Forum-2017. Tashkent, 2017.

Астанакулов К.Д., Хатамов Б.А. Маккажухори сўтасини қобиғи билан йиғиштирадиган машинани яратиш асослари//Монография//-Т.: ТИИИМСХ, 2019. -114 бет.

Аstanakulov К., Hatamov B. Development harvesting method and machines the corn for grain in condition of Uzbekistan // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering end Technology. India, IJARSET. Vol. 6, Issue 1. January 2019. – P. 7999-8001.

Аstanakulov К., Karshiev F., Gapparov Sh., Tursunov Sh. The use of sunflower stalks as animal feed // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering end Technology. India, IJARSET. Vol. 9, Issue 4. December. 2019.

К.Астанақулов. Кичик хўжаликларда ўрим-йиғим ишларида қўлланиладиган ўргичнинг иқтисодий самарадорлиги // Агроиқтисод илмий-амалий журнали, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.

Астанақулов К.Д. Соя уруғини экишда механик ва пневматик сеялкаларнинг иш кўрсаткичлари // НамМТИ илмий-техника журнали, Том-4, Махсус сон №1, Наманган ш., 2019.

Астанақулов К.Д., Расулов А.Д. Мош дони ўлчамларининг корреляциявий боғлиқлиги ва фракциявий тақсимотини аниқлаш // Ирригация ва мелиорация журнали, ТИҚХММИ, №1(15).2019.-52-55 бетлар.

Астанақулов К.Д. Мош дони ўлчамларининг корреляциявий боғлиқлиги ва фракциявий тақсимотини аниқлаш // Ирригация ва мелиорация журнали, ТИҚХММИ, Махсус сон. 2019. -95-99 бетлар.

 K.D.Astanakulov. Researching ripeness of cereal for harvesting it in earlier periods // Sustainable Agriculture, ТИҚХММИ, Махсус сон. 2019.

Астанакулов К.Д., Турдибеков А. Ғалла комбайнларининг технологик жараёнига таъсир этувчи омиллар ва уларни “Smart” режимда ишлатишнинг ахамияти// Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-Т

Астанакулов К.Д. Исследование уборка сои зерноуборочными комбайнами// Инновацион техника ва технологияларнинг муаммо ва истиқболлари” мавзусидаги Респ. Илмий-амалий техник анжумани материаллари, ТИҚХММИ, 2019й.-19-22 бетлар.ИҚХММИ.- 263-264 бетлар.

Дускулов А.А., Астанакулов Л.Д., Исаков А.А. “Эксперимент натижаларига статистик ишлов бериш фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Худаяров Бердирасул Мирзаевич

доктор технических наук, профессор

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: krone0688@mail.ru 

Батафсил

 

 

Худаяров Бердирасул Мирзаевич

Научная степень, звание

доктор технических наук, профессор

Профессор кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 302

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: krone0688@mail.ru 

Область исследования:

Разработка и исследование энергосберегающих технологий и технологий на хлопковых полях.

Основные науно-методические работы:

 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Ф. Фармонова “The results of creating the method and technical facilities of preparation cotton fields for furrow planting”, Ишлаб чиқариш корхоналарининг энергия тежамкорлик ва энергия самарадорлик  муаммоларини ечишда инновацион технологияларнингаҳамияти мавзусидаги республика илмий амалий анжуман. Қарши 2016 йил 15-16 апрел.
 • Б.Худаяров, Ф.Маматов ва Б.Саримсаков “A combined technologic unit for preparing the soil in sowing water-melon gourds”, Europдische Fachhochschule European Applied Sciences #7 – 2015.
 • Б.Худаяров, Т. Холмуродов ва Б.Саримсаков “Ресурсоберегающая технология и ее техническое средство для подготовки к гребневому посеву семян хлопчатника”, Экологические и социально-экономические основы развития аридных экосистем. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Волгоград, 2015 г.
 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “ Энергосберегающий агрегат для подготовки почвы к севу в хлопководстве.”, “Алтайский государственный аграрный университет” Аграрный наука-сельскому хозяйству. Международная научно-практическая конференция. Книга 3 Барнаул 2014 г., ст. 58-59.
 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Ғўзани кузда етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2012 йил, 324 – 327 бетлар.
 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Ерни пушталаб экишга тайёрлашнинг замонавий ресурстежамкор технологияси”, “Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари” ЎзБИТИ, илмий-амалий конференцияси – Тошкент, 2012 й.
 • Б.Худаяров, Э.Хайдаров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Сферик ва ясси дисклар билан жиҳозланган комбинациялашган агрегат тўғрисида”, “Аграр соҳада фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси ва инновацион ривожланиш истиқболлари” ТошДАУ. Республика илмий-амалий анжумани – Тошкент 2011 йил, 263 – 265 бетлар.
 • Б.Худаяров, Э.Хайдаров,  Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Ғўзани пуштада етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2011 йил, 324 – 328 бетлар.
 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Пушта тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат дала синов натижалари”, “Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда замонавий ёндашувлар”–Наманган 2011йил, 273-276 бетлар.
 • Б.Худаяров, Б.Саримсаков ва Я.Жуматов “Кўп функцияли комбинациялашган агрегат ва унинг ишчи органлари тўғрисида”, Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №1-2 (39-40) – Тошкент 2010 йил, 53–58 бетлар.
 • Худаяров Б.М., Мамбетшарипова А.А. Центробежно-дисковые аппараты машин для внесения минеральных удобрений//Монография//-Т.: ТИИИМСХ, 2019. -108 бет.
 • Худаяров Б.М. Қишлоқ хўжалиги машиналарида янги техник ечимлар//Ўқув қўлланма. –Т.: ТИҚХММИ босмохонаси, 2019. -156 бет.
 • Худаяров Б.М., Джабриев А.Н. Қишлоқ хўжалиги муҳандислик асослари// Ўқув қўлланма. –Т.: ТИҚХММИ босмохонаси, 2019. -146 бет.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov, N. Abdiev/ The Technologu of Opening a Furrow and Creating a Ntw Carden Bed in Cotton Stalk Fields2249-8958, Volume-9 Issue-1S, Oktober 2019.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. Theoretical principles of technology for the formation of soil ridges in the fields from unmade cotton//International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. The Deperedency of the Distance of Throwing soil to the size of the working body //International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 •  B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. The logal aggregation of diluted fertilizers to gardens fnd the constructive scheme of the working part//International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 • Худаяров Б., Кузиев У.Т.Боғларга суюлтирилган ўғитларни локал бериш агрегати ва таклиф этилаётган ишчи қисмнинг конструктив схемаси ҳамда асосий параметрлари//Ирригация ва мелиорация журнали, ТИҚХММИ, №1(15).2019.-38-42 бетлар.
 • Худаяров Б.М., Йигиталиева Р.Р. Ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун қўлланиладиган мелиорантларни ерга солиш механизмлари// Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 5-7 бетлар.

Шоумарова Мухая

Кандидат технических наук, профессор

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: muhaya@mail.ru 

Батафсил

 

 

Шоумарова Мухая

Научная степень, звание

Кандидат технических наук, профессор

Профессор кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 207

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: muhaya@mail.ru 

Область исследования:

Проблемы полной механизации сельского хозяйства в Узбекистане

Основные науно-методические работы:

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев ва У.Махкамбоев Предотврашение “бочения” работающего плуга, Журнал “Вестник агрегатной науки Узбекистана, N1, 2015

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Топинамбур етиштиришда комплекс механизациялаш воситалари тизимини яратиш имкониятлари. Ўзбекистонда яратилган топинамбур инуструкциясини салоҳиятли. Илмий мақолалар тўплами.Тошкент, 2013.

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев ва Г.Эшматова Топинамбур пояларини ўриб йиғиштирадиган аппарат тўғрисида. Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик ҳолатини, муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент,2013

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев МХ-1,8 операторларни тайёрлаш учун ўқув қўлланма. ТошДАУ, 2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Асаларичилик жиҳозлари. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма, Тошкент, “Давр” нашриёти,2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалигида механизациялашган ишлар технологияси. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 2010.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалигида механизациялашган ишлар технологияси. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 2017.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Тошкент, “Ўкитувчи” нашриёти, 2002.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Тошкент, “Ўқитувчи” нашриёти, 2009.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари практикум. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент 2010.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Шарқ” нашриёти, 2003.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Шарқ” нашриёти, 2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Фан ва технология” нашриёти, 2016.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Пиллачиликда ишлатиладиган машина ва механизмлар. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Илм зиё” нашриёти, 2016.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Awil xo’jaligi mashinalari Kasb-o’ner kollejlari uchun sabaqliq No’kis “Bilim”, 2006.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалиги машиналари. Олий таълим учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Мехнат”, 2000.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Issiqxona xo’jaliklarini mexanizatsiyalash. Касб-ҳунар коллежлари учун қўлланма. Тошкент, “Иқтисод молия” нашриёт, 2012.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Ғалла комбайни ва пахта териш машиналари. Ўқув қўлланма. Тошкент, “Банк-молия”, 1999.

Шоумарова М., Абдиллаев Т. Қишлоқ хўжалик машиналари.-Т.: “Фан ва технология”, 2019, 576 бет.

F.Mamanov, B. Mirzaev, M.Shaumarova, P.Berdimuratov, L. Rhodzhaev. Comb Former Parameters for a Cotton Seeder//Internationai journal of innovative Texnologu and Exploring Enjineering (IJITEE) ISSN: 2249-8958, Volume-9 Issue-1S, Oktober 2019,

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев. Шпиндел ғалтаги юмаланиш радиусининг пахта териш даражасига таъсири//Механика муаммолари Ўзбекистон журнали, 1-сон, 2019 й.-50-52 бетлар.

Шоумарова М., Абдиллаев Т. Машғулот самарасини оширишда кўргазмали техник воситаларнинг ўрни//Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 493-495-450 бетлар.

M.Shoumarova, T.Abdillayev, A.N.Borotov “Qishloq xo‘jalik mashinalari” fanidan Osma plug o‘rnatilgan g‘ildirakli traktor osish qurilmasini kinematik va dinamik tadqiqoti mavzusida Uslubiy ko‘rsatma TIQXMMI bosmaxonasi 2019. 1,25 bosma taboq.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Ғилдиракли тракторга плугни ўрнатиш тартибини тадқиқоти” мавзусида лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Шудгорлашда тупроқ солиштирма қаршилиғини аниқлаш” мавзусида лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Туксизлантирилган чигит сеялкаси схемасини лойиҳалаш ва уни кинематик ва динамик тадқиқоти” курс лойиҳаси бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Ашуров Н.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Плуг корпуси ишлов бераётган тупроқнинг солиштирма қаршилигини аниқлаш”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Саримсақов Б. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Доминатор-130 ғалла комбайни ўрғичини кўтариб туширадиган механизм тадқиқоти”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич

Профессор кафедры «Сельскохозяйственные машины»

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: b.shaymardonov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Шаймарданов Бахтиёр Пардаевич

Научная степень, звание

Доктор технических наук, профессор

Профессор кафедры «Сельскохозяйственные машины»

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: b.shaymardonov@tiiame.uz

Область исследования: Сельскохозяйственные машины, Механизация первичной переработки технологии

Основные науно-методические работы:

 1. SHaymardanov B.P., Raupov D., Norbekov SH. Mexanizirovannыe geliosushilki dlya selxozsыrya  «Qishloq xo‘jalik mahsulotdarini etishtirish, saqlash va qayta ishlash»mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2009
 2. SHaymardanov B.P., Raupov D., Norbekov SH. Geliosushilki dlya selxozsыrya  «Qishloq xo‘jalik mahsulotdarini etishtirish, saqlash va qayta ishlash»mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2009
 3. SHaymardanov B.P., Toshxodjaev A., Raxmonov R., Murodov R.. Tuproqning namlik va issiqlik o‘tkazuvchanlik xususiyatlari «Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism, 71-75-betlar. Toshkent, 2009
 4. SHaymardanov B.P., Toshxodjaev A., Raxmonov R., Murodov R. Tomchilatib sug‘orishda tuproqning issiqlik rejimini yaxshilash «Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism, 39-42-betlar. Toshkent, 2009
 5.  SHaymardanov B.P. Mexanicheskaya model plodov dыni «Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism, 166-169-betlar. Toshkent, 2009
 6. SHaymardanov B.P. Ispolzovanie geliosushilki dlya pererabotki selxozsыrya «Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism, 133-136-betlar. Toshkent, 2009
 7.  SHaymardanov B.P. Mexanizatsiya texnologii sushki selxozsыrya «Qishloq va suv        xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami. 1-qism, 136-138-betlar. Toshkent, 2009
 8.  SHaymardanov B.P., Rajabaliev D.X., Qurbonov F.Q. Meva-sabzavotlar uchun gelioquritgichlar O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi. №3-4 (37-38)-2009. Toshkent, 2009, 121-123-betlar
 9.  SHaymardanov B.P., Jabbarova M. Ispolzovanie solnechnoy energii dlya vakuum – sushki Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «Problemы formirovaniya i vnedreniya innovatsionnыx texnologiy v usloviyax globalizatsii». Tashkent, 2010.
 10.  SHaymardanov B.P., Tashboltaev M., Nishanaliev SH., Mirsaidov R. Rezultatы sravnitelnыx ispыtaniy  5-ti prototipov xlopkouborochnыx mashin v sezone xlopka-sыrsa  2013 goda Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 1 kitob: ”Resurstejamkor qishloq xo‘jalik mashinalarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish”. Gulbaxor-2014. 218-225 bet
 11. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Xajiev A. Razrabotka novыx  i peresmotr deystvuyuщix standartov v oblasti provedeniya ispыtaniy selskoxozyaystvennoy texniki // STANDART. 2015. №3, s.27-29
 12.  SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Eshmatova G.Standart kak planka razvitiya obщestva //AGRO ILM. 2015. №5(37), s.102-103
 13. SHaymardanov B.P., Rizaev A., Spevakov R., Ibragimov D., Razrabotka vqsokoeffektivnoy texnologii uborki xlopka progressivnыmi xlopkouborochnыmi mashinami // Vestnik TGTU, 2015, s. 127-131
 14.  SHaymardanov B.P., Avtonomov V.A., SadыrovA.N., Mamajonov S., Mirsaidov R., Aripov A.O. Uluchshenie kormovoy bazы aridnыx pastbiщ // Vavilovskie chteniya-2015. Sbornik statey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii, posvyaщennoy 128-y godovщine so dnya rojdeniya akademika N.I.Vavilova, 25-26 noyabrya 2015g. Saratov, 2015.
 15. SHaymardanov B.P., Jaxongirov A., Abdiganiev Z., Mirsaidov R. Universal  galla  seyalkasi  (2 ta variant) UzR patenti. №  SAP 01418. 16.04.2015.
 16. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Mamajanov S., Xaitbaev SH. Nekotorыe faktorы, vliyayuщie na effektivnost rabotы xlopkouborochnыx mashin  //AGRO ILM. 2016. №3(41), s.79, Toshkent.
 17. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Nishanaliev SH., Eshmatova G “Qishloq xujaligi texnikasi konstruksiyasining xavfsizligi tugrisida”gi umumiy texnik reglamentning tasdiklanishi // STANDART. 2016. №2, 10-11 b.
 18. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Nishanaliev SH., Baymetov R.I. Sovershenstvovanie standartov v oblasti provedeniya ispыtaniy texnicheskix sredstv dlya vozdelыvaniya kartofelya //Mejdunarodnaya agroinjeneriya. KazNIIMESX, Almatы, 2016.Vыpusk 1 (№17). S.15-17
 19. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Mamajanov S.I, Xaitbaev SH.X. O sovershenstvovanii privoda ispolnitelnыx mexanizmov vertikalno-shpindelnoy xlopkouborochnoy mashinы i texnologii uborki xlopka-sыrsa //Mejdunarodnaya agroinjeneriya. KazNIIMESX, Almatы, 2016.Vыpusk 1 (№17). S.45-47
 20. SHaymardanov B.P., Askarxodjaev T., Eshmatova G. Orositelnaya sistema i obespechenie planovogo vodopropuska //AGRO ILM. 2016. № 5 (43), s.76-77, Toshkent.
 21. SHaymardanov B.P., Toshkulov A., Karimov N. Sposob poseva semyan xlopchatnika //AGRO ILM. 2016. № 6 (44), s.72, Toshkent
 22. .SHaymardanov B.P., Kunduzov S. Voprosы ispыtaniy  // STANDART. 2016. № 4, 46-47 b.selskoxozyaystvennыx mashin i orudiy primenyaemыx v sadovodstve i vinogradarstve
 23. SHaymardanov B.P., Avtonomov V.A., SadыrovA.N., Tulaganov B.K. Semena pustыnnыx kormovыx rasteniy i osobennosti ix poseva // Vavilovskie chteniya-2016. Sbornik statey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii, posvyaщennoy 129-y godovщine so dnya rojdeniya akademika N.I.Vavilova, 24-25 noyabrya 2016g. Saratov, FGBOU VO Saratovskiy GAU, 2016, - Syu 153-156
 24. SHaymardanov B.P., Nishonaliev SH., Safarova N., Toshkulov A. Kartoshka yigishtirish mashinalarini sinash usullari standartini takomillashtirish // STANDART. 2017. № 1, 14-15  b.
 25. SHaymardanov B.P.,  Toshqulov A.T. va Sposob kapelnogo orosheniya i formirovatel gryadki dlya realizatsii sposoba Ixtiro uchun talabnoma №IAP 2016021103.06.2016 y.
 26. SHaymardanov B.P., Toshqulov A.T. Sposob poseva na gryadkax i seyalka dlya ego realizatsii. Ixtiro uchun talabnoma № IAP 201603249. .08.2016 y.
 27. SHaymardanov B.P., Matchanov R.D., Tolibaev A.E., Toshqulov A.T. Polivnoy shlang dlya kapelnogo orosheniya i sposob ego ukladki Ixtiro uchun talabnoma №IAP 201700131912.01.2017 y
 28.  SHaymardanov B.P., Matchanov R.D., Toleboev A.E., Toshqulov A.T., Karimov N.N. Guza parvarishida tomchilatib sugorish usulida agrofonini  boshkarish imkoniyatlari //AGRO ILM. № 6 (50 SON), 2017. 13 bet, Toshkent
 29. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Mamajanov S., Nishonaliev SH., K sozdaniyu reestra selskozyaystvennoy i meliorativnoy texniki //AGRO ILM. 2017. № 5 (49), s.89-90, Toshkent
 30. SHaymardanov B.P., Nishonaliev SH., Xajiev A. Satыvaldiev D. Raxmatullin R. Opredelenie predelnogo ugla poperechnoy staticheskoy ustoychivosti selskoxozyaystvennoy texniki // STANDART. 2017. № 4, 35-36  b.
 31. SHaymardanov B.P., Alijanov Dj. Jumatov YA. CHorvador fermer, dexkon va shaxsiy xujaliklar uchun ozukalarni maydalash kurilmasi //O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, 2018, № 1, 35 b.
 32. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Mamajanov S., Nishonaliev SH., Ravshanov SH., Muratov S. Sovremenennaya texnika v selskoxozyaystvennom proizvodstve //AGRO ILM. 2018. № 2 (52),  s.99-100, Toshkent
 33. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Toliboev A.E., Mamajanov S. Otsenka urovnya kachestva selkoxozyaystvennoy texniki AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №3(04) mart, 50-51 betlar, Toshkent
 34. SHaymardanov B.P., Mirsaidov R., Mamajanov S., Nishonaliev SH., Ravshanov SH., Ibragimov D. O vklyuchenii vыsokoeffektivnoy texniki v reestr //AGRO ILM. 2018. № 3 (53),  s.102-103, Toshkent
 35. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Moziy tilga kirganda AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №8(09) avgust, 14-16 betlar, Toshkent
 36.  SHaymardanov B.P., Matchanov R. D. Mirsaidov R., Mamajanov S. O neobxodimosti pererabotki GOST 22587-91 “Mashinы xlopkouborochnыe. Obщie texnicheskie trebovaniya” AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №8(09) avgust, 34-36 betlar, Toshkent
 37. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Moziy tilga kirganda AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №9(10) sentyabr, 18-19 betlar, Toshkent
 38.  SHaymardanov B.P., Nishanaliev SH., Safarova N., Xaitbaev SH. Tendensiya sovershenstvovaniya konstruksii opыlivateley AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №9(10) avgust, 37-39 betlar, Toshkent
 39.  SHaymardanov B.P., Toliboev A., Nishonaliev SH., Xajiev A., Sativoldiev D. Bojxona-tarif jixatdan tartibga solish tizimini takomillashtirish AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №8(09) avgust, 14-16 betlar, Toshkent
 40.  SHaymardanov B.P., Karimov N., Toshkulov A., Safarova N. Perspektivnыe texnologii i texnicheskie sredstva dlya zaщitы xlopchatnika, sadovodstva-vinogradarstva i kormoproizvodstva v aridnыx zonax AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №8(09) avgust, 14-16 betlar, Toshkent
 41. SHaymardanov B.P., Tolibaev A. Influence  of  the  amount  of  atmospheric deposits on the quality  and  period  of  sowing Internaftional  Conference  SCIENTIFIC RESEARCHES FOR DEVELOPMENT FUTURE.  October 25, 2018, New York, USA
 42. SHaymardanov B.P.,  Xojiev A., Toliboev A., Sativaldiev D.Peresmotr i razrabotka standarta na ispыtanie mashin i orudiy dlya obrabotki pochvы v sadax // STANDART. 2018. № 3, 37-39  b.
 43. SHaymardanov B.P., Matchanoa R., SHomansurov SH., Ibragimov D., Voinov S O perspektive mexanizirovannoy uborki jlopka v Uzbekistane AGROTEXNIKA DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №10(11) oktyabr, 34-37 betlar, Toshkent
 44. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Moziy tilga kirganda AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №11(12) noyabr, 18-19 betlar, Toshkent
 45. SHaymardanov B.P., Mamajanov S.Mirsaidov R.Soxa mutaxassislari uchun kullanma AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №09(10) sentyabr, 22-23  betlar, Toshkent
 46. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Mirsaidov R. Soxa mutaxassislari uchun kullanma AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №11(12) noyabr, 14-15  betlar, Toshkent
 47. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Mirsaidov R. Soxa mutaxassislari uchun kullanma AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №09(10) oktyabr, 24-25  betlar, Toshkent
 48. SHaymardanov B.P., Matchanov R.D. Ibragimov D.A. Karimov N.N. Voinov S.N. Paxta terish mashinasi. Xlopkouborochnaya  mashina UzRes. Patenti.IAP 2016 0116. 14.02.2019, № 2793
 49. SHaymardanov B.P., Toliboev A. Kunduzov S. Xolmatova Z. AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2018. №11(12) noyabr, 14-15  betlar, Toshkent AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2019. №03(16) mart, 44-55  betlar, Toshkent
 50. SHaymardanov B.P., Mamajanov S. Mirsaidov R. Soxa mutaxassislari uchun kullanma AGROTEXNIKA  DUNYOSI (MIR AGROTEXNIKI). 2019/ №03(16) VFHN, 17-18  betlar, Toshkent
 51. SHaymardanov B.P., Xudoyberdiev T.S., Usmonov K.E. Issiqlik texnikasi O‘quv qo‘llanma. T.: “TIMI”,  2015.
 52. SHaymardanov B.P., Djuraev J., Ravshanov SH., Ochilov R.  G‘o‘za maydonlarida begona o‘tlarga qarshi gerbitsidlarni qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar Kullanma. / -Toshkent: MCHJ “Munis design group”, 2014.
 53. SHaymardanov B.P., Mamajanov S., Mirsaidov R., Pulatova M.  «Avtomobil, taktor, qishloq xujalik va melioratsiya mashinalari» kismlarining nomlari va «Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatsiyalashtirish, tasniflash va kodlash» soxasiga oid Ruscha-uzbekcha-inglizcha LUGAT O‘quv qo‘llanma. T.: “Adabiyot uchkunlari”,  2016.
 54. SHaymardanov B.P., Toshboltaev M.T, Sadirov A.N., Tulaganov B.K., Gafurova L.A.  CHul ozukabop usimliklari  uruglarini etishtirishga oid tavsiyalar Kullanma. / - Toshkent: ILMIY – TEXNIKA AXBOROTI – PRESS NASHRIYOTI,  2016 yil
 55. SHaymardanov B.P., Mamajanov S., Mirsaidov R., Pulatova M., Rosaboev A.  Qishloq  xo’jalik  texnikasi  bo’yicha  ruscha - o’zbekcha-inglizcha  lugat-ma’lumot Glossariy. /Toshkent: “Adabiyot  uchkunlari”, 2017
 56.  SHaymardanov B.P., Ibragimov D., Aripov A., Mirsaidov R., Mamadjanov S.  Selskoxozyaystvennыe mashinы dlya uluchsheniya aridnыx pastbiщ Monografiya./Tashkent. “IQTISODIYON”, 2018, I- chast
 57. SHaymardanov B.P., Gruppa avtorov     pod rukovodstvom Toshboltaeva M.  Sistema mashin i texnologiy dlya kompleksnoymexanizatsii selskoxozyaystvennogo proizvodstva na 2018-2020 gg. CHast II. Jivotnovodstvo Tashkent 2018. IMESX
 58. Шаймарданов Б.П. ва бошқалар. Пахта териш машинаси// Ўз.Р.патенти, талабнома IAP 2016 0116. 14.02.2019, № 2793
 59. Шаймарданов Б.П. ва бошқалар.Вертикал пинделли пахта териш машинаси ёрдамида пахта териб олиш усули// УзРес. Патенти.Талабнома IAP 2016 0115. 13.08.2019, 1АР20160115/3.
 60. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Я.К.Жуматов, Н.А.Ашуров Пушта шакллантиргич ва ишлов беришнинг янги техник ечимлари. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 61. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Модель технологической линии для переработки плодов дыни. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 62. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Механическая модель плодов дыни, как объект переработки. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 63. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров. Технологическая схема вакуум-гелиосушилки. “Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали” Наманган ш. ТОМ 4 - Махсус сон №1, 2019.
 64. Б.П.Шаймарданов, Я.Жуматов. Гелиосушилка для плодов овощей//НамМТИ илмий-техника журнали, Том-4, Махсус сон №1, Наманган ш., 2019.
 65. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Тиркашов А.И. Механическая модель плодов дыни. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  138-143 бетлар.
 66. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Султонов Р.С. Гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  143-146 бетлар.
 67. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Ҳайитов Б.К. Механизированные гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  146-149 бетлар.
 68. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Асророва М.Қ.   Разработка и расчет технологической схемы вакуум-гелиосушилки. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  149-153 бетлар.

 

Абдиллаев Тулаген

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: tulagen1@mail.ru 

Батафсил

 

 

Абдиллаев Тулаген

Научная степень, звание

Кандидат технических наук, доцент

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 207

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: tulagen1@mail.ru 

Область исследования:

Проблемы полной механизации сельского хозяйства в Узбекистане

Основные науно-методические работы:

Т.Абдиллаев Исследование работы и обоснование параметров сороудалителъного устройства рабочего аппарата с целъю повышения качества хлопка-серца машинного сбора. Диссертация на соискание ученой степени кондидата технических наук Ташкент,1975.

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев ва У.Махкамбоев Предотврашение “бочения” работающего плуга, Журнал “Вестник агрегатной науки Узбекистана, N1, 2015

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Топинамбур етиштиришда комплекс механизациялаш воситалари тизимини яратиш имкониятлари. Ўзбекистонда яратилган топинамбур инуструкциясини салоҳиятли. Илмий мақолалар тўплами.Тошкент, 2013.

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев ва Г.Эшматова Топинамбур пояларини ўриб йиғиштирадиган аппарат тўғрисида. Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик ҳолатини, муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент,2013

Т.Абдиллаев ва Ш.Файзиев Илдизмевалилар ҳосилини ковлайдиган дисксимон лемех ўлчамлари. Агроилм журнали, №2. 2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев МХ-1,8 операторларни тайёрлаш учун ўқув қўлланма. ТошДАУ, 2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Асаларичилик жиҳозлари. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма, Тошкент, “Давр” нашриёти,2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалигида механизациялашган ишлар технологияси. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 2010.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалигида механизациялашган ишлар технологияси. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 2017.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Тошкент, “Ўкитувчи” нашриёти, 2002.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Тошкент, “Ўкитувчи” нашриёти, 2009.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари практикум. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент 2010.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Шарқ” нашриёти, 2003.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Шарқ” нашриёти, 2013.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалик машиналари. Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тошкент, “Фан ва технология” нашриёти, 2016.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Пиллачиликда ишлатиладиган машина ва механизмлар. Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Илм зиё” нашриёти, 2016.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Awil xo’jaligi mashinalari Kasb-o’ner kollejlari uchun sabaqliq No’kis “Bilim”, 2006.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Қишлоқ хўжалиги машиналари. Олий таълим учун ўқув қўлланма. Тошкент, “Мехнат”, 2000.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Issiqxona xo’jaliklarini mexanizatsiyalash. Касб-ҳунар коллежлари учун қўлланма. Тошкент, “Иқтисод молия” нашриёт, 2012.

М.Шоумарова ва Т.Абдиллаев Ғалла комбайни ва пахта териш машиналари. Ўқув қўлланма. Тошкент, “Банк-молия”, 1999.

Шоумарова М., Абдиллаев Т. Қишлоқ хўжалик машиналари.-Т.: “Фан ва технология”, 2019, 576 бет.

М.Шоумарова, Т.Абдиллаев. Шпиндел ғалтаги юмаланиш радиусининг пахта териш даражасига таъсири//Механика муаммолари Ўзбекистон журнали, 1-сон, 2019 й.-50-52 бетлар.

Шоумарова М., Абдиллаев Т. Машғулот самарасини оширишда кўргазмали техник воситаларнинг ўрни//Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 493-495-450 бетлар.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Ғилдиракли тракторга плугни ўрнатиш тартибини тадқиқоти” мавзусида лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Шудгорлашда тупроқ солиштирма қаршилиғини аниқлаш” мавзусида лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Туксизлантирилган чигит сеялкаси схемасини лойиҳалаш ва уни кинематик ва динамик тадқиқоти” курс лойиҳаси бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Ашуров Н.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Плуг корпуси ишлов бераётган тупроқнинг солиштирма қаршилигини аниқлаш”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Саримсақов Б. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Доминатор-130 ғалла комбайни ўрғичини кўтариб туширадиган механизм тадқиқоти”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Дускулов Абдусаттор Ахадович

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: A.Duskulov1946@mail.ru 

Батафсил

 

 

Дускулов Абдусаттор Ахадович

Научная степень, звание

Кандидат технических наук, доцент

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: A.Duskulov1946@mail.ru 

Область исследования:

Совершенствование и исследование конструкции машин для обработки почвы, посадки и сбора урожая.

Основные науно-методические работы:

А.Дускулов, С.Тошматов, Б.Назаров ва Анарбаев Д. Тупроққа комплекс ишлов беришга мўлжалланган корпусларнинг технологик схемалари. «Агросаноат мажмуи тармоқларида иннавацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари» университетлараро ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари (22 апрел). Тошкент. 2012, 222-224 бетлар.

А.Дускулов, С.Тошматов, Б.Назаров ва Анарбаев Д. Картошка кавлагичлар иши таҳлили ва уни такомиллаштириш. «Агросаноат мажмуи тармоқларида иннавацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари» университетлараро ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари (22 апрел). Тошкент. 2012, 222-224 бетлар.

А.Дускулов ва Х.Махмудов Картошка экиш машинасининг шнекли миқдорлаш аппарати. ТошДТУ хабарлари. № 3-4. Тошкент, 2012, 85-88.

А.Дускулов ва Х.Махмудов Картошка экиш машинаси. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 9. Тошкент. 2012, 39 бет.

А.Дускулов, Д.Анарбаев, Н.Ашуров ва О. Абидова Тупроққа комплекс ишлов беришга мўлжалланган плуг корпуси.. Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. I-қисм. Тошкент. 2013, 137-139 бетлар

А.Дускулов ва Д.Игамбердиев Дон тозалаш машинаси ғалвирининг инерцион ҳаракат юритмаси. Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. I-қисм. Тошкент. 2013, 140-143 бетлар.

А.Дускулов ва Боротов А. Роторли картошка кавлагич. Замонавий таълим технологиялари-давр талаби (илмий услубий анжуман материаллари 2-қисм) 2013, 167-169 бетлар.

А.Дускулов ва Боротов А. Роторли картошка кавлагичнинг айрим параметрларини танлаш. Техник юлдузлар. 2014.

А.Дускулов, Х.Махмудов ва Н.Дускулова Картошка экиш машиналари ва ишининг таҳлили «Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари» бўйича Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Қарши, ҚМИИ 2016 й., 11-12 март. 243-246 бетлар.

А.Дускулов ва Эгамов Б. Шпиндел ишчи сирти фаоллигига айланишлар частотасининг таъсири. Вестник АСТА. № 2015 г., с.-45-47.

А.Дускулов, Х.Махмудов ва Н.Дускулова Картошка экиш машиналари конструкциялари ва ишининг таҳлили «Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасалари ёш олимларнинг роли» илмий-амалий анжумани материаллари тўплами, Тошкент, ТошДАУ, 2016 й., 248-250 бетлар.

А.Дускулов, А.Исоқов ва З. Жалилов Култиватор ёрдамида ғўзалар қаторлари ораси тупроғига ишлов бериш бўйича  тавсиянома. ТошДАУтахририят-нашриёт бўлими. 2016 й. 24 бет.

А.Дускулов, М. Шаумарова, Т.Абдиллаев, Э. Фармонов ва А.Исоқов «Қишлоқ хўжалик машиналари» фанидан битирув малакавий ишини бажаришга оид услубий қўлланма. ТошДАУ тахририят – нашриёт бўлими. 2016 й. 28 бет.

А.Дускулов, Х.Махмудов ва бошқалар. Картошка экиш машинасининг миқдорлаш аппарати - патентга талабнома № IAР 20160423. (Ўз.Р. фойдали моделлар реестрида 11.10.2016. Тошкент ш. рўйхатдан ўтказилган).

А.Дускулов, Х.Махмудов, Т.Умиров ва Н.Дускулова Картошка экиш машинасиниг миқдорлаш аппарати. “Глобаллашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва имтиқболлари” мавзусидаги халқоро илмий-амалий анжкмани  мақолалар тўплами. Тошкент 2017. 48-50 бет.

А.Дускулов, Х.Махмудов, Т.Умиров ва Н.Дускулова Картошка етиштириш технологияларининг таҳлили. Аграсаноатни барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. “2017 йил – халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”га боғишланнган профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий – амалий коференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2017 й. 229-232 бет.

А.Дускулов, А.Исаков ва Л.Исламова Сеялка эккичлари бажарадиган ишнинг таҳлили. Аграсаноатни барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. “2017 йил – халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”га боғишланнган профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий – амалий коференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2017 й. 237-240 бет.

А.Дускулов, А.Исаков ва Л.Исламова Чигит сеялкасининг комбинациялаштирилган ишчи қисмининг параметрларини асослаш. Аграсаноатни барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. “2017 йил – халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”га боғишланнган профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий – амалий коференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2017 й. 227-229бет.

Дускулов А.А., Махмудов Х.С., Дускулова Н.А. IAP05831-Картошка экиш машинасининг миқдорлаш аппарати.

Дускулов А.А. ва бошқалар. Култиваторлар. // Ўқув қўлланма. –Т.: ТИҚХММИ босмохонаси, 2019.- 119 бет.

Дускулов А.А., Исаков А.А. Чигит сеялкаси тупроқ юмшатгичининг энергетик кўрсаткичлари//Ирригация ва мелиорация журнали, ТИҚХММИ, №1(15).2019.-52-55 бетлар.

Дускулов А.А., Исақов А.А., Махмудов Х.С., Боротов А.Н. Роторли картошка кавлагич ишчи қисмининг технологик жараёни таҳлили. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  174-179 бетлар.

Матмурадов Ф.М, Дускулов А.А., Абдиев Н.Э., Махмудов Х.С. Анализ комплекса кортофелеуборочных машин, оценка качества работ на уборке картофеля и конструкция сепараторов для удаления примесей из вороха клубней картофеля//Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИЫХММИ.- 196-202 бетлар.

Дускулов А.А., Исаков А.А., Жалилов З.А.О качественных показателях почворыхлящих устройств хлопковой сеялки// Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Научные труды III международной научно-практической конференции посвященной к памяти д.т.н., профессора Волкова Игоря Евгеньевича. Казань, 2019.- стр.81-855.

Дускулов А.А., Махмудов Х.С., Дускулова Н.А. Исследование рабочего процесса картофелепосадочной машины с дисковым дозирующим устройством// Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Научные труды III международной научно-практической конференции посвященной к памяти д.т.н., профессора Волкова Игоря Евгеньевича. Казань, 2019.- стр.90-95.

Дускулов А.А., Исаков А.А. “Қишлоқ хўжалик машиналари” фанидан мустақил ишни бажариш бўйича услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Дускулов А.А., Астанакулов Л.Д., Исаков А.А. “Эксперимент натижаларига статистик ишлов бериш фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Алижанов Джапбар Акилбекович

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: Djapbar1956@mail.ru 

Батафсил

 

 

Алижанов Джапбар Акилбекович

Научная степень, звание

Кандидат технических наук, доцент

Доцент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: Djapbar1956@mail.ru 

Область исследования:

Животноводческое оборудование и технологии

Основные науно-методические работы:

 • Д.Алижонов, Т.Раупов ва А.Сирожиддинов “Омухта ем тайёрлаш  қурилмаси”, ”Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Х - Республика инновацион ярмаркасининг каталоги. Тошкент, 11-13 май  2017 й. – 147 – 148 бетлар.
 • Д.Алижонов, Т.Раупов ва А.Сирожиддинов “Брикетланган озуқа тайёрлаш технологиясида вибрацион жараён ва машиналарни қўллаш”, “Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги илмий – амалий конференция мақолалар тўплами, ТИМИ, 2016 йил 26 май,  - Б.  290-292.
 • Д.Алижанов, Т.Раупов, А.Сирожиддинов ва бошқалар “Озуқаларни майдалаш учун қурилма”, Фойдали моделга патент №FAP 00558 10.06.2010 й. рўйхатдан ўтказилган.
 • Д.Алижанов, Т.Раупов, А.Сирожиддинов ва бошқалар “Озуқа аралаштириш учун қурилма”, Фойдали моделга патент №FAP 00562 24.06.2010 й.  рўйхатдан ўтказилган.
 • Алижанов Д., Жуматов Я.К. Чорвачиликни механизациялашдан практикум//Ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 й. 4-октябрдаги 892-сонли буйруғига асосан нашр этишга рухсат этилган.
 • Alijanov D., Abdurakhmonov Sh. About the Destruktion of Grain in the Working Chamber of the Crusher//Internationai journal of innovative Texnologu and Exploring Enjineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1S, November 2019 .
 • Алижанов Д., Абдурахмонов Ш.Х. Чорвадорлар учун дон майдалаш қурилмасини иқтисодий баҳолаш //Ўзбекистон аграр фани хабарнмаси, 1 (75) 2019й.-124-127 бетлар.
 • Д.Алижанов, Я.Жуматов. Теоретические предпосылки к оценке энергоемкости процесса резания стебельных кормов// НамМТИ илмий-техника журнали, Том-4, Махсус сон №1, Наманган ш., 2019.-104-105 бетлар.
 • Алижанов Д., Едилбаев У.Д., Жумамуратов Д.К. Конусная вибрационная дробилка для измельчения зерновых материалов //«Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.: ТИҚХММИ.- 67-70 бетлар.
 • Алижанов Д., Жуматов Я.К. Винтсимон ыирыиш аппаратини тадыиы ыилиш стенди//«Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 70-73 бетлар.
 • Алижанов Д., Абдурахмонов Ш.Х., Яхшибеков Ғ. Чорвадорлар учун дон майдалаш қурилмаси// Инновацион техника ва технологияларнинг муаммо ва истиқболлари”мавзусидаги Респ. Илмий-амалий техник анжумани материаллари, ТДТУ, 2019й.-100-101 бетлар
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Холбутаев М. Чорвадорлар  фермер ўжаликлари учун алмашувчан кузовли энергетик восита//“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVIII-ёш олимлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Тошкент-2019й. 28-29 март. -195-197 бетлар.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К. “Озуқаларни тайёрлаш ва сақлашни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. ТИҚХММИ тақриёт-нашриёт бўлими,  2019 й. -42 бет (лотин ва кирилл графикасида).
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К. “Чорвачиликни механизациялаш” лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. 1-қисм. ТИҚХММИ тақриёт-нашриёт бўлими, 
 • 2019 й. -49 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма.2-қисм ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими,  2019 й. -34 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К.“ “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма.3-қисм. ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими, 
 • 2019 й. -46 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К.“ “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими, 2019 й. -79 бет.

Исаков Алижон Абдумитолипович

Старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: Alijonisakov75@mail.ru 

Батафсил

 

 

Исаков Алижон Абдумитолипович

Научная степень, звание

Старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: Alijonisakov75@mail.ru 

Область исследования:

Совершенствование и исследование конструкции машин для обработки почвы, посадки и сбора урожая.

Основные науно-методические работы:

А.Исоқов, А.Дускулов ва З. Жалилов Култиватор ёрдамида ғўзалар қаторлари ораси тупроғига ишлов бериш бўйича тавсиянома. ТошДАУтахририят-нашриёт бўлими. 2016 й. 24 бет.

А.Исоқов, М. Шаумарова, Т.Абдиллаев, Э. Фармонов ва А.Дускулов «Қишлоқ хўжалик машиналари» фанидан битирув малакавий ишини бажаришга оид услубий қўлланма. ТошДАУ тахририят – нашриёт бўлими. 2016 й. 28 бет.

А.Исаков, А.Дускулов ва Л.Исламова Сеялка эккичлари бажарадиган ишнинг таҳлили. Аграсаноатни барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. “2017 йил – халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”га боғишланнган профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий – амалий коференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2017 й. 237-240 бет.

А.Исаков, А.Дускулов ва Л.Исламова Чигит сеялкасининг комбинациялаштирилган ишчи қисмининг параметрларини асослаш. Аграсаноатни барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. “2017 йил – халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”га боғишланнган профессор-ўқитувчилари ва ёш олимларининг илмий – амалий коференцияси материаллари тўплами. Тошкент 2017 й. 227-229бет.

Дускулов А.А., Исаков А.А. Чигит сеялкаси тупроқ юмшатгичининг энергетик кўрсаткичлари//Ирригация ва мелиорация журнали, ТИҚХММИ, №1(15).2019.-52-55 бетлар.

Дускулов А.А., Исақов А.А., Махмудов Х.С., Боротов А.Н. Роторли картошка кавлагич ишчи қисмининг технологик жараёни таҳлили. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  174-179 бетлар.

Исаков А.А., Рахимов Ю.С., Равшанов Ф.Э. Ғалла комбайнининг иши ва унинг назорати//Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 281-283 бетлар.

Дускулов А.А., Исаков А.А., Жалилов З.А.О качественных показателях почворыхлящих устройств хлопковой сеялки// Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Научные труды III международной научно-практической конференции посвященной к памяти д.т.н., профессора Волкова Игоря Евгеньевича. Казань, 2019.- стр.81-855.

Дускулов А.А., Исаков А.А. “Қишлоқ хўжалик машиналари” фанидан мустақил ишни бажариш бўйича услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

Дускулов А.А., Астанакулов Л.Д., Исаков А.А. “Эксперимент натижаларига статистик ишлов бериш фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

 

Жуматов Якуббай Каримбайевич

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: Yakkubbay1963@mail.ru 

Батафсил

 

 

Жуматов Якуббай Каримбайевич

Научная степень, звание

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.: +998-71-237-19-07

Email: Yakkubbay1963@mail.ru 

Область исследования: Техника, используемая в сельском хозяйстве

Основные науно-методические работы:

 • Я.Жуматов, Б.Худаяров ва Б.Саримсаков “Энергосберегающий агрегат для подготовки почвы к севу в хлопководстве.”, “Алтайский государственный аграрный университет” Аграрный наука-сельскому хозяйству. Международная научно-практическая конференция. Книга 3 Барнаул 2014 г., ст. 58-59.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров ва Б.Саримсаков “Ғўзани кузда етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2012 йил, 324 – 327 бетлар.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров ва Б.Саримсаков “Ерни пушталаб экишга тайёрлашнинг замонавий ресурстежамкор технологияси”, “Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари” ЎзБИТИ, илмий-амалий конференцияси – Тошкент, 2012 й.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров, Э.Хайдаров ва Б.Саримсаков “Сферик ва ясси дисклар билан жиҳозланган комбинациялашган агрегат тўғрисида”, “Аграр соҳада фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси ва инновацион ривожланиш истиқболлари” ТошДАУ. Республика илмий-амалий анжумани – Тошкент 2011 йил, 263 – 265 бетлар.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров, Э.Хайдаров ва Б.Саримсаков “Ғўзани пуштада етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2011 йил, 324 – 328 бетлар.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров ва Б.Саримсаков “Пушта тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат дала синов натижалари”, “Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда замонавий ёндашувлар”–Наманган 2011йил, 273-276 бетлар.
 • Я.Жуматов, Б.Худаяров ва Б.Саримсаков “Кўп функцияли комбинациялашган агрегат ва унинг ишчи органлари тўғрисида”, Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №1-2 (39-40) – Тошкент 2010 йил, 53–58 бетлар.
 • Алижанов Д., Жуматов Я.К. Чорвачиликни механизациялашдан практикум//Ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 й. 4-октябрдаги 892-сонли буйруғига асосан нашр этишга рухсат этилган.
 • Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Я.К.Жуматов, Н.А.Ашуров Пушта шакллантиргич ва ишлов беришнинг янги техник ечимлари. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 • Б.П.Шаймарданов, Я.Жуматов. Гелиосушилка для плодов овощей//НамМТИ илмий-техника журнали, Том-4, Махсус сон №1, Наманган ш., 2019.
 • Д.Алижанов, Я.Жуматов. Теоретические предпосылки к оценке энергоемкости процесса резания стебельных кормов// НамМТИ илмий-техника журнали, Том-4, Махсус сон №1, Наманган ш., 2019.-104-105 бетлар.
 • Алижанов Д., Жуматов Я.К. Винтсимон ыирыиш аппаратини тадыиы ыилиш стенди//«Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 70-73 бетлар.
 • Шарипов Ш.Х., Жуматов Я.К. Ғўза зараркунандалари ва касалликларига қарши курашиш мосламаси//Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Т.:-ТИҚХММИ.- 268-269 бетлар.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К. “Озуқаларни тайёрлаш ва сақлашни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. ТИҚХММИ тақриёт-нашриёт бўлими,  2019 й. -42 бет (лотин ва кирилл графикасида).
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К. “Чорвачиликни механизациялаш” лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. 1-қисм. ТИҚХММИ тақриёт-нашриёт бўлими, 
 • 2019 й. -49 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма.2-қисм ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими,  2019 й. -34 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К.“ “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма.3-қисм. ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими, 
 • 2019 й. -46 бет.
 • Алижанов Д., Губаев И.А., Жуматов Я.К.“ “Чорвачиликни механизациялаш” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма. ТошДАУ тақриёт-нашриёт бўлими, 2019 й. -79 бет.

Саримсаков Бахтиёр Рахмонжанович

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: krone0688@mail.ru 

Батафсил

 

Саримсаков Бахтиёр Рахмонжанович

Научная степень, звание

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 210

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: krone0688@mail.ru 

Область исследования:

Перспективы современной техники и технологий в сельском хозяйстве, мини-машин и автотранспорта.

Основные науно-методические работы:

 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Ф. Фармонова “The results of creating the method and technical facilities of preparation cotton fields for furrow planting”, Ишлаб чиқариш корхоналарининг энергия тежамкорлик ва энергия самарадорлик  муаммоларини ечишда инновацион технологияларнингаҳамияти мавзусидаги республика илмий амалий анжуман. Қарши 2016 йил 15-16 апрел.
 • Б.Саримсаков, Ф.Маматов ва Б.Худаяров “A combined technologic unit for preparing the soil in sowing water-melon gourds”, Europдische Fachhochschule European Applied Sciences #7 – 2015.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Т. Холмуродов “Ресурсоберегающая технология и ее техническое средство для подготовки к гребневому посеву семян хлопчатника”, Экологические и социально-экономические основы развития аридных экосистем. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Волгоград, 2015 г.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Я.Жуматов “ Энергосберегающий агрегат для подготовки почвы к севу в хлопководстве.”, “Алтайский государственный аграрный университет” Аграрный наука-сельскому хозяйству. Международная научно-практическая конференция. Книга 3 Барнаул 2014 г., ст. 58-59.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Я.Жуматов “Ғўзани кузда етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2012 йил, 324 – 327 бетлар.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Я.Жуматов “Ерни пушталаб экишга тайёрлашнинг замонавий ресурстежамкор технологияси”, “Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари” ЎзБИТИ, илмий-амалий конференцияси – Тошкент, 2012 й.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров, Э.Хайдаров ва Я.Жуматов “Сферик ва ясси дисклар билан жиҳозланган комбинациялашган агрегат тўғрисида”, “Аграр соҳада фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси ва инновацион ривожланиш истиқболлари” ТошДАУ. Республика илмий-амалий анжумани – Тошкент 2011 йил, 263 – 265 бетлар.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров, Э.Хайдаров ва Я.Жуматов “Ғўзани пуштада етиштириш учун ерни тайёрлаш технологияси ва агрегати”, “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” ЎзПИТИ, ОАК. Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2011 йил, 324 – 328 бетлар.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Я.Жуматов “Пушта тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат дала синов натижалари”, “Педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда замонавий ёндашувлар”–Наманган 2011йил, 273-276 бетлар.
 • Б.Саримсаков, Б.Худаяров ва Я.Жуматов “Кўп функцияли комбинациялашган агрегат ва унинг ишчи органлари тўғрисида”, Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №1-2 (39-40) – Тошкент 2010 йил, 53–58 бетлар.
 • Б.Саримсаков, С.Саримсакова ва Ф.Фармонова “Using “assessment” method in grading the knowledge of schoolchildren”, Замонавий психологияда тараққиёт ва таълимнинг долзарб муаммолари мавзусидаги ўтказилган республика илмий амалий анжумани. Андижон 2016 йил 14 апрел.
 • Б.Саримсаков, С.Саримсакова ва Ф.Фармонова “The role of teachers to apply information technology in the educational process”, Замонавий психологияда тараққиёт ва таълимнинг долзарб муаммолари мавзусидаги ўтказилган республика илмий амалий анжумани. Андижон 2016 йил 14 апрел.
 • Б.Саримсаков, П.Мақсудов, С.Саримсакова ва Ф.Фармонова “Исползование интерактивных методов при оценки знаний студентов”, Аграрная наука – сельскому хозяйству. Международная научно-практическая конференция. Барнаул 2016.
 • Б.Саримсаков, Я.Жуматов, О.Тошназаров ва Ф.Фармонова “Влияние агрометрологических условий на качество повеса хлопчатника”, Проблемы рационального использования природохозяйственных комплексов засушливых территорий. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Волгоград, 2015 г.
 • Б.Саримсаков, Т.Холмуродов, Н.Илхомов ва Ф.Фармонова “Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиб сабзавот экинларига келажаги порлоқ суғориш усулларини қўллаш технологияси”, XXI асрда экологик таълимнинг роли ва ўрни: техноген ишлаб чиқаришдаги экологик муаммолар ечимлари мавзусидаги илмий-амалий анжуманинг мақолалар тўплами. Тошкент 2015й. 156-159 б.
 • Б.Саримсаков, Б.Шаймарданов ва Ф.Фармонова “Томчилатиб суғориш тизимларида қуёш энергиясидан фойдаланиш”, Ўзбекистонда тупроқларнинг унумдорлик холати муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масалалари, Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2013 йил, 56 – 57 бетлар.
 • Б.Саримсаков, Б.Шаймарданов ва Ф.Фармонова “Томчилатиб суғоришда тупроқнинг иссиқлик режимини яхшилаш тадбирлари.”, Ўзбекистонда тупроқларнинг унумдорлик холати муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масалалари, Республика илмий-амалий конференцияси – Тошкент 2013 йил, 54 – 56 бетлар.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov, N. Abdiev/ The Technologu of Opening a Furrow and Creating a Ntw Carden Bed in Cotton Stalk Fields2249-8958, Volume-9 Issue-1S, Oktober 2019.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. Theoretical principles of technology for the formation of soil ridges in the fields from unmade cotton//International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. The Deperedency of the Distance of Throwing soil to the size of the working body //International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 • B. Khudayarov, U. Kuziev, B. Sarimsarov. The logal aggregation of diluted fertilizers to gardens fnd the constructive scheme of the working part//International Joirnal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume-9 Issue-10, Oktober 2019.
 • Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Саримсақов Б. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Доминатор-130 ғалла комбайни ўрғичини кўтариб туширадиган механизм тадқиқоти”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

 

 

Боротов Атхам Нурмухаммадович

асситент

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: a.borotov@tiiame.uz

Batafsil

 

 

Боротов Атхам Нурмухаммадович

Научная степень, звание

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: a.borotov@tiiame.uz

Область исследования:

Животноводческое оборудование и технологии.

Основные науно-методические работы:

 • А.Боротов “Кичик хўжаликлар учун кўк пояли озуқаларни майдалаш қурилмасини ишлаб чиқиш”, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Ёшолимлар журнали 2019
 • А.Боротов “Балиқларга тайёрланадиган озуқаларга қўйиладиган талаблар”, “Агросаноат тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолари” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжумани материаллари II-часть 28 ноябрь 2018 год ТИҚХММИ
 • А.Боротов “Кўк пояли озуқаларни майдалаш қурилмасини ишлаб чиқишнинг долзарблиги”, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 75 йиллик юбилейига бағишланган Республика миқёсидаги илмий ва илмий-техник конференция материаллари 23-ноябрь 2018 йил 1-қисм
 • А.Боротов “Кўк пояли ем-хашак экинларини майдалаб озуқа тайёрлаш қурилмасини ишлаб чиқишнинг аҳамияти” “Агро илм”  Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги (махсус сон)   2018 йил
 • А.Боротов, А.Н. Абдуллаев “Исследование материалов экспериментальных измерений засоренности хлопка-сырца, собранного машинами с горизонтально-шпиндельных аппаратов(ГША)” Весник прикаспия научно-теоритический и практический журнал №2 (17) 2017 г   
 • А.Боротов, И.А. Аширбеков, А.А. Исаков “Проблемы и перспективы совершенствования систем орошения посевных площадей” Весник прикаспия научно-теоритический и практический журнал №1 (16) 2017 г   
 • А.Боротов, А.Н. Абдуллаев “Расчетная оценка влияния технологий подготовки полей на дополнительный прирост урожая и массы сорных элементов на полях хлопчатника”, Весник прикаспия научно-теоритический и практический журнал №1 (16) 2017 г
 • А.М. Халиков, И.А. Аширбеков, А.Боротов “Гидродинамическая модель течения газожидкостной смеси”, V-ой Международной научно-практической конференции молодых учёных, посвящённые 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» приоритетные направления  развития современной науки молодых учёных аграрие с. Соленое Займище 11-13 мая 2016 г.
 • А.М. Холиков, А.Боротов, З.Ф. Амирова “Илгариланма-қайтма ҳаракатдаги винтли насослар ва гидроюритмаларнинг асосий параметрларининг услубияти”, II Международная научно-практическая конференция: «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении»  III,IV-секции СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 19-21 апреля 2016 года, Андижан
 • А.Боротов Н.З. Зайнутдинов “Интеграционный фактор гуманизации инженерно-техническое деятельности”, III
 • Международная научно-практическая конференция: «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении»  I-секции СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 19-21 апреля 2016 года, Андижан
 • А.Боротов, А.М. Холиков “Математическое моделирование рекуперации энергии потока рабочей жидкости в элементах гидропривода технологических машин”, III Международная научно-практическая конференция: «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении»   III,IV-секции СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 19-21 апреля 2016 года, Андижан
 • А.Боротов “Разработка измельчителя сочных кормов для малых животноводческих хозяйств”, I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» 29 февраля 2016 г. – с, Соленое Займище
 • А.Боротов “Механизм ва машиналар назарияси фанидан амалий ва тажриби машғулот-ларини ўқитишда таълим технологияларидан фойдаланиш”, Термиз Давлат университети Ёш олимлар Республика илмий-амалий конференцияси 2016 йил 29-30 январ II қисм
 • Ш.М. Хамзаева А.Боротов, З.Ф. Амирова “Измельчитель твёрдых органических удобрений”, Весник прикаспия научно-теоритический и практический журнал №4 (11) 2015 г   
 • Астанақулов Комил, Фозилов Ғолибжон А. Боротов “Researching of machines for early harvesting the cereal crops on small farms”, European science review №9-10 September-October  Austria, Vienna – 2015
 • К.Д. Астанақулов, А. Боротов, “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашда илғор агротехнологиялардан самарали фойдаланиш ирригация ва милеорация тизимларини ривожлантириш муаммо ва ечимлари” Республика  илмий-амалий анжумани  16-17 апрел 2015 йил”
 • К.Д. Астанақулов,Ф.У. Қаршиев, А. Боротов, Ж.Д. Авазов “Кунгабоқар пояси ва саватчаларидан  чорва учун озуқа сифатида фойдаланиш” “Қишлоқ хўжалиги ва транспортда ресерстежамкор техника. Технологияларни яратиш, самарали фойдаланиш ва сервиси муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани 13-14 март 2015 йил
 • Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Я.К.Жуматов, Н.А.Ашуров Пушта шакллантиргич ва ишлов беришнинг янги техник ечимлари. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 • Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Модель технологической линии для переработки плодов дыни. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 • Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Механическая модель плодов дыни, как объект переработки. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 • Н.Саттаров, А.Н.Боротов Ўзбекистонда алп эчкиларини боқишнинг афзалликлари. Илмий-амалий агроиқтисод журнали, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 • Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров. Технологическая схема вакуум-гелиосушилки. “Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали” Наманган ш. ТОМ 4 - Махсус сон №1, 2019.
 • Н.Саттаров, А.Н.Боротов  Сутнинг фойдали хусусиятлари “Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали” Наманган ш. сон № 4, 2019.
 • Саттаров Н.Э., Боротов А.Н. Сутнинг инсон фаолиятида тутган ўрни ва аҳамияти  «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент.  56-59 бетлар.
 • Эшматов И.Я., Норинов У.А. Саттаров Н.Э.,  Боротов А.Н., Эшматова М.И., Эшматова Ш.И. Чорвачиликда селекция-наслчилик ишлари. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  59-64 бетлар.
 • Эшматов И.Я., Саттаров Н.Э.  Эшматова М.И., Эшматова Ш.И., Боротов А.Н. Ёш улоқларни сут ичириш даврида парваришлаш.  «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  64-67 бетлар.
 • Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Тиркашов А.И. Механическая модель плодов дыни. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  138-143 бетлар.
 • Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Султонов Р.С. Гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  143-146 бетлар.
 • Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Ҳайитов Б.К. Механизированные гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  146-149 бетлар.
 • Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Асророва М.Қ.   Разработка и расчет технологической схемы вакуум-гелиосушилки. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  149-153 бетлар.
 • Дускулов А.А., Исақов А.А., Махмудов Х.С., Боротов А.Н. Роторли картошка кавлагич ишчи қисмининг технологик жараёни таҳлили. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  174-179 бетлар.
 • N.E. Sattarov, A.N.Borotov “Chorvachilik asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha Uslubiy ko‘rsatma 1–qism.  TIQXMMI bosmaxonasi 2019. 2,5 bosma taboq.
 • N.E. Sattarov, A.N.Borotov “Chorvachilik asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha Uslubiy ko‘rsatma 2–qism.  TIQXMMI bosmaxonasi 2019. 2,25 bosma taboq.
 • N.E. Sattarov, A.N.Borotov “Chorvachilik asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha Uslubiy ko‘rsatma 3–qism.  TIQXMMI bosmaxonasi 2019. 2,5 bosma taboq.

Ашуров Нурали Абдужалилович

асситент

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: a.borotov@tiiame.uz

Batafsil

 

 

Ашуров Нурали Абдужалилович

Научная степень, звание

Ассистент кафедры сельскохозяйственных машин

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.:  +998-71-237-19-07

Email: a.borotov@tiiame.uz

Область исследования:

Сельскохозяйственные машины, Основы животноводства проблемы профессионального образования.

Основные науно-методические работы:

 1. N.A.Ashurov “Etarli darajada uyumlanmagan somonni yig‘ishtirish muammosi va uning echimini izlash”. Agro ilm, 2018 g maxsus soni (51).
 2. D.Alijanov,   N.Ashurov, R.Botirov. “Qishloq xo‘jaligi ekinlari mevalarining qobig‘ini ajratishda bosimli qurilmani qo‘llash”. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali.  2018y. №5.
 3. N.Ashurov, I.Ashirbekov, SH.Abduraxmonov, «Ustroystvo dlya luщeniya  i shelusheniya semyan» Agro ilm 2018 g № 2 (52).
 4. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Я.К.Жуматов, Н.А.Ашуров Пушта шакллантиргич ва ишлов беришнинг янги техник ечимлари. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 5. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Модель технологической линии для переработки плодов дыни. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 6. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров Механическая модель плодов дыни, как объект переработки. Илмий-амалий агроиқтисод журнал, Тошкент ш. Махсус сон-2, 2019.
 7. Б.П.Шаймарданов, А.Н.Боротов, Н.А.Ашуров. Технологическая схема вакуум-гелиосушилки. “Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали” Наманган ш. ТОМ 4 - Махсус сон №1, 2019.
 8. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Тиркашов А.И. Механическая модель плодов дыни. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  138-143 бетлар.
 9. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Султонов Р.С. Гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  143-146 бетлар.
 10. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Ҳайитов Б.К. Механизированные гелиосушилки для сельхозсырья. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  146-149 бетлар.
 11. Шаймарданов Б.П., Боротов А.Н., Ашуров Н.А., Асророва М.Қ.   Разработка и расчет технологической схемы вакуум-гелиосушилки. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  149-153 бетлар.
 12. Шоумарова М., Абдиллаев Т.А., Ашуров Н.А. “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фанидан “Плуг корпуси ишлов бераётган тупроқнинг солиштирма қаршилигини аниқлаш”  лаборатория машғулотларини бажариш учун услубий қўлланма//-Т.:ТИҚХММИ босмохонаси, 2019 й. -32 бет.

 

Махмудов Хусанбой Султонхoжаевич

Ассистент

Тел.:+998-71-237-19-07

Емаil: Maxmudov.6076.@umail.uz

Батафсил

 

 

Махмудов Хусанбой Султонхoжаевич

Научный степень, звания:

Ассистент 

Служебный адрес: 100000, Узбекистан, г. Ташкент, улица Кары-Ниязи, 39

Здание/офис: учебный корпус В, комната 214

Тел.: +998-71-237-19-07

Е-mail: Maxmudov.6076.@umail.uz

Область исследования: Разработка рекомендации по совершенствование мелиоративных и строительных машин.

Основные научно-методические работы:

 • Дускулов А.А., Махмудов Х.С., Дускулова Н.А. IAP05831-Картошка экиш машинасининг миқдорлаш аппарати.
 • Дускулов А.А., Исақов А.А., Махмудов Х.С., Боротов А.Н. Роторли картошка кавлагич ишчи қисмининг технологик жараёни таҳлили. «Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман  I-Тўплам 22-23 ноябрь 2019 йил. Тошкент  174-179 бетлар.
 • Дускулов А.А., Махмудов Х.С., Дускулова Н.А. Исследование рабочего процесса картофелепосадочной машины с дисковым дозирующим устройством// Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Научные труды III международной научно-практической конференции посвященной к памяти д.т.н., профессора Волкова Игоря Евгеньевича. Казань, 2019.- стр.90-95.
 • Махмудов Х.С., Айитбаев Н., Жумаев Ж. Картошка туганаклари ва шакллари-саралаш объекти сифатида//Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги анъанавий XVIII ёш олимлар, магистрантлар в иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2019 й. 28-29-март.